Regulamin korzystania z Serwisów internetowych Usługodawcy

 

§1 Wprowadzenie

 

 1. Niniejszy Regulamin Serwisów Internetowych został sporządzony w języku polskim w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa przeznaczenie, zasady działania i korzystania z Serwisów internetowych, będących własnością Usługodawcy.
 2. Regulamin określa prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu zarządzającego, udostępniającego i prowadzącego Serwisy.
 3. Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę podlega prawu, na którego terytorium Usługodawca ma siedzibę, tj. Rzeczpospolitej Polskiej i prawu polskiemu. Przepis ten stosuje się także do wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym Umowy lub Umowach i Usługach, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin jest udostępniany na stronie: http://astrohobby.pl/regulamin
 5. Polityka Prywatności dla wszystkich Serwisów jest udostępniana na stronie: http://astrohobby.pl/privacy
 6. Przed korzystaniem z Usług i zawartości Serwisów prosimy o dokładne zapoznanie się Użytkownika z treścią Polityki Prywatności oraz treścią Regulaminu wraz z załącznikami.
 7. Wszystkie elementy Serwisów, w szczególności: nazwa Serwisu, nazwa Usługodawcy, logo, znaki towarowe, koncepcja, wygląd graficzny, elementy grafiki, oprogramowanie oraz baza danych wraz z Danymi podlegają ochronie prawnej.
 8. Celem Serwisów jest umożliwienie zawierania znajomości i ułatwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami o wspólnych zainteresowaniach oraz wzajemna pomoc Użytkowników w rozwijaniu i poszerzaniu wiedzy w ramach wspólnego hobby przez umożliwienie zarejestrowanym użytkownikom Serwisu budowanie społeczności internetowej o podobnych i zgodnych z tematyką Serwisu zainteresowaniach, umieszczanie w Serwisie Danych, Danych Osobowych, plików (w szczególności graficznych, zdjęć, video) publikację treści, wydarzeń, prowadzenie dyskusji na forum, wymianę poglądów oraz udzielanie wzajemnych porad przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

 

§2 Definicje

 

 1. Usługodawca - Właściciel Serwisów Internetowych prowadzony przez: Sienko Marcin, w Krakowie, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nazywany dalej Właścicielem, Administratorem, Administratorem Danych Osobowych, Wydawcą lub Usługodawcą, świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu w sieci Internet.
 2. Administrator - Usługodawca lub o osoba/y upoważniona/e lub inny podmiot upoważniony do zarządzania Serwisem i jego funkcjami, w szczególności do prac programistycznych, zapewnienia rozwoju i działania Serwisu, moderacji (zmiany/akceptacji/blokowania/usuwania) Danych w Serwisie.
 3. Moderator - Usługodawca lub osoba/y upoważniona/e lub inny podmiot upoważniony do zarządzania funkcjami Serwisu, w szczególności do moderacji (zmiany/akceptacji/blokowania/usuwania) Danych w Serwisie.
 4. Redaktor - Usługodawca lub osoba/y upoważniona/e lub inny podmiot upoważniony do zarządzania funkcjami Serwisu, w szczególności służącymi do przygotowania, redagowania, publikowania, moderacji (zmiany/akceptacji/blokowania/usuwania) Danych w Serwisie.
 5. Serwis - Serwis internetowy nazywany dalej Serwisem, Społecznościowym Serwisem Internetowym, Portalem prowadzony przez Usługodawcę w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi Drogą Elektroniczną za pośrednictwem zorganizowanej platformy informatycznej podłączonej do sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych i tworzenie własnych treści oraz korzystanie treści opracowanych przez Usługodawcę i/lub jego Partnerów/Podwykonawców, a także innych zasobów sieci Internet z którymi Serwis umożliwia współpracę/integrację oraz realizację operacji przez sieć Internet udostępnionych w Serwisie oraz Usług określonych w niniejszym Regulaminie i funkcjach Serwisu.
 6. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
 7. Umowa - umowa o Świadczenie usługi drogą elektroniczną o wykonanie usługi świadczonej przez Serwis bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, zawarta w języku polskim między Użytkownikiem a Usługodawcą o treści odpowiadającej treści Regulaminu wraz z załącznikami z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika w szczególności gdy Użytkownik korzysta z Serwisu i znajduje się na jego stronach internetowych lub z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika i jego rejestracji lub zalogowania w Serwisie.
 8. Dane - pod pojęciem Danych w Serwisie rozumie się: dane osobowe, wizerunek osób, IP, pliki cookies, treści, wpisy, wiadomości, artykuły, porady, komentarze, posty, pliki, zdjęcia, grafiki, video lub inne dane oraz wszelką działalność Użytkownika na stronach Serwisu, której wynikiem jest transfer danych Danych w postaci elektronicznej oraz którego efektem jest dodawanie jakichkolwiek Danych, zapisanie, kopiowanie, przetwarzanie, przechowywanie, archiwizowanie, przesyłanie, zmieniane, blokowanie, usuwanie tych i dowolnych Danych w postaci elektronicznej w bazie danych i serwerach Serwisu, z zastrzeżeniem, że nie wszystkie czynności, Funkcje lub Dane są, mogą lub muszą być widoczne dla Użytkownika i innych Użytkowników Serwisu.
 9. Dane Osobowe - zgromadzone podczas rejestracji Użytkownika w Serwisie i po rejestracji w trakcie użytkowania Serwisu informacje, nazywane dalej Danymi Osobowymi, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu, jak również w celach marketingowych, operacyjnych, podatkowych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.
 10. Moderacja - Działanie Usługodawcy lub osoba/y upoważniona/e lub inny podmiot upoważniony lub automatyczne działanie funkcji Serwisu polegające na zablokowaniu publikacji i wyświetlania Danych zamieszczonych na stronach Serwisu przez Użytkownika/Użytkowników do czasu zapoznania się Moderatora z Danymi i ich akceptacją, zmianą, zablokowaniem lub usunięciem ze stron Serwisu i bazy danych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do swobodnego włączania, używania lub wyłączania funkcji Moderacji w całości lub części Serwisu i jego funkcji, w szczególności w celu ochrony Użytkowników, Regulaminu i prawa bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników. Funkcja moderacji dotyczy w szczególności analizy zgłoszeń nadużyć w Serwisie wysłanych przez Użytkowników do Usługodawcy. Używanie funkcji moderacji przez Usługodawcę nie oznacza zapoznania się Usługodawcy z Danymi i w szczególności nie zwalnia Użytkownika Serwisu od odpowiedzialności za wprowadzane, zmieniane lub usuwane przez Użytkownika Dane w Serwisie oraz z obowiązku przestrzegania Regulaminu oraz przepisów prawa.
 11. Konto - nazywane dalej Konto, Konto Użytkownika lub Profil - udostępnione przez Usługodawcę Użytkownikowi Konto w Serwisie z unikalnym loginem, transfer danych i miejsce na serwerze, na które Użytkownik dobrowolnie i na własne żądanie wprowadza Dane i w ramach którego administruje Danymi na stronach Użytkownika Serwisu, a Usługodawca administruje Danymi na stronach technicznych Serwisu widocznych tylko po stronie Usługodawcy.
 12. Użytkownik - nazywany dalej Użytkownikiem - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która poprzez akceptację Regulaminu przegląda zawartość Serwisu i uzyskała dostęp do części lub całości zawartości Serwisu, znajduje się na stronach Serwisu, korzysta z Usług Serwisu lub korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną na indywidualne żądanie Użytkownika przez Usługodawcę.
 13. Użytkownik Niezarejestrowany - niezarejestrowany w Serwisie Użytkownik, który znajduje się na stronach internetowych Serwisu, wykorzystuje Serwis do przeglądania, umieszczania i udostępniania Danych w ograniczonym przez Usługodawcę i Serwis zakresie.
 14. Użytkownik Niezalogowany - zarejestrowany, ale niezalogowany w Serwisie Użytkownik, który znajduje się na stronach internetowych Serwisu, wykorzystuje Serwis do przeglądania, umieszczania i udostępniania Danych w ograniczonym przez Usługodawcę i Serwis zakresie.
 15. Użytkownik Zarejestrowany - zarejestrowany w Serwisie Użytkownik,który dokonał rejestracji poprzez podanie odpowiednich (wymaganych w formularzu rejestracyjnym) danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Serwisie, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem i potwierdzenie aktywacji (rejestracji w Serwisie).
 16. Użytkownik Zalogowany - zarejestrowany i zalogowany w Serwisie Użytkownik, który zalogował się do Serwisu przy pomocy danych dostępowych do swojego Konta, w szczególności swojego loginu i hasła, która znajduje się na stronach internetowych Serwisu, wykorzystuje Serwis do przeglądania, umieszczania i udostępniania Danych.
 17. Użytkownik Wylogowany - zarejestrowany w Serwisie Użytkownik, który po zalogowaniu w Serwisie wylogował się z Serwisu przy pomocy funkcji wylogowania, która znajduje się na stronach internetowych Serwisu. Z chwilą wylogowania, Użytkownik Wylogowany nazywany jest Użytkownikiem Niezalogowanym. Ze względów bezpieczeństwa Użytkownik powinien pamiętać o poprawnym wylogowaniu po każdorazowym zakończeniu korzystania ze stron Serwisu, w szczególności gdy z tego samego komputera korzystają inne Osoby. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa może wprowadzać i używać w Serwisie funkcji zdalnego lub automatycznego wylogowania Użytkownika, nie zwalnia to jednak Użytkownika z odpowiedzialności za swoje działania lub ich brak oraz z konieczności samodzielnego wylogowania oraz Użytkownika z Serwisu.
 18. Użytkownik Zablokowany - zarejestrowany, niezarejestrowany Użytkownik w Serwisie lub Użytkownik, którego dostęp do Serwisu (lub jego części) lub dostęp do Konta został zablokowany przez Usługodawcę na podstawie Regulaminu, w szczególności na podstawie naruszenia Regulaminu lub złamania prawa. Konto Użytkownika, które zostało zablokowane może zostać odblokowane lub usunięte w zależności od wyniku postępowania wyjaśniającego i na podstawie niezależnej decyzji Usługodawcy.
 19. Użytkownik Wyrejestrowany - Użytkownik Serwisu, który zalogował się do Serwisu przy pomocy danych dostępowych do swojego Konta, w szczególności swojego loginu i hasła, który usunął samodzielnie swoje Konto w ustawieniach Profilu lub Użytkownik, którego Konto zostało usunięte przez Usługodawcę.
 20. Rejestracja w Serwisie - procedura rejestracji oraz utworzenie Konta Użytkownika w Serwisie następuje na indywidualne żądanie Użytkownika poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w Serwisie, następnie przez potwierdzenie (kliknięcie) linku aktywacyjnego przez Osobę/Użytkownika wysłanego przez Usługodawcę na adres e-mail podany podczas rejestracji przez przez Osobę/Użytkownika. W celu ukończenia rejestracji Użytkownik musi po kliknięciu przesłanego linku w oknie przeglądarki internetowej postępować zgodnie z komunikatami Serwisu. Rejestracja w Serwisie oznacza zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi Drogą Elektroniczną, która jest opisana i rozwinięta w niniejszym Regulaminie.
 21. Wyrejestrowanie / Usunięcie Konta / Rozwiązanie Umowy następuje na podstawie decyzji Usługodawcy w przypadku naruszenia regulaminu lub złamania prawa przez Użytkownika. W dowolnym momencie konto może być usunięte samodzielnie przez Użytkownika i następuje na indywidualne żądanie Użytkownika po zalogowaniu na stronie Serwisu w ustawieniach Profilu przez użycie funkcji usunięcia konta/profilu Użytkownika. Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę przez usunięcie swojego Konta, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego i bezpowrotnego usunięcia jego Konta i Danych bez możliwości przywrócenia.
 22. Partner - oznacza podmiot współpracujący z Usługodawcą lub z Serwisem lub korzystający z Usług Reklamy lub podmiot wykonujący usługi zlecone na rzecz Usługodawcy lub Serwisu.
 23. Login/Nick/Nazwa Użytkownika - unikalny ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie rejestracji Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Po zaakceptowaniu przez Serwis loginu i poprawnym procesie rejestracji Login nie ulega zmianie, może jednak zostać usunięty z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu.
 24. Poczta - usługa dostępna dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników służąca komunikacji wewnętrznej realizowana w ramach Serwisu, przystosowana do wysyłania, odbierania i wyświetlania wiadomości pomiędzy innymi zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu.
 25. Funkcje Serwisu - zwane dalej również Modułami, Funkcjami, Funkcjami Serwisu, Funkcjonalnościami lub Usługami, oznaczają wszystkie funkcje informatyczne, udostępniane i włączone dla Użytkowników przez Usługodawcę na stronach Serwisu, w szczególności: rejestracja, logowanie, społeczność, forum, galeria, video, wiadomości, newsletter, blogi, wydarzenia, poczta, profile, grupy, komentarze, wyszukiwarka, RSS, ogłoszenia, recenzje, czat, z zastrzeżeniem, że Usługodawca może swobodnie i w dowolnym czasie udostępniać lub uniemożliwiać dostęp do wymienionych i nowych funkcji Serwisu, w szczególności z przyczyn technicznych lub ekonomicznych.
 26. Nadużycie - wszelkie usiłowania działań Użytkownika lub działania Użytkownika niezgodne z prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 27. Zgłaszanie Nadużyć - każdy Użytkownik w przypadku stwierdzenia Nadużycia; stwierdzenia złamania Regulaminu, złamania prawa, naruszenia innych praw może zgłosić do Usługodawcy nadużycie poprzez Wiarygodną Wiadomość zgodnie z procedurą zamieszczoną w niniejszym Regulaminie.
 28. Usługa/Usługi - wszelkie Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika w oparciu o niniejszy Regulamin i Funkcje Serwisu wykonywane w ramach Umowy za pośrednictwem Serwisu.
 29. Usługi Nieodpłatne - Rejestracja w Serwisie oraz Usługa dostępu wybranych części i funkcji Serwisu, za które Usługodawca nie pobiera dodatkowej opłaty. Usługi i funkcje nieodpłatne są limitowane czynnikami ekonomicznymi, przychodami z reklam, czynnikami technicznymi, pojemnością serwera i transferem danych, co może oznaczać ograniczenie w liczbie wysyłanych Danych i pojemności kont Użytkownika oraz ograniczenie dostępu do części funkcji Serwisu.
 30. Usługi Płatne - Usługi na indywidualne żądanie Użytkownika, za które Wydawca pobiera dodatkową opłatę, w szczególności są to: reklamy, ogłoszenia, dodatkowe funkcje serwisu.
 31. Usługi Reklamy - emisja materiałów reklamowych i promocyjnych przez Usługodawcę na stronach Serwisu oraz w usługach RSS i Newsletter, Funkcjach oraz Usługach widocznych dla Użytkowników Serwisu, które zostały zamówione i opłacone przez Partnerów lub Użytkowników Serwisu.
 32. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne z późniejszymi zmianami.
 33. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne z późniejszymi zmianami.
 34. Środki komunikacji elektronicznej- rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne z późniejszymi zmianami.
 35. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne z późniejszymi zmianami, nazywany dalej e-mail lub adresem elektronicznym.
 36. Wiarygodna Wiadomość - informacja przesłana do Usługodawcy Serwisu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub zgłoszenia nadużycia lub za pomocą korespondencji tradycyjnej jednoznacznie wskazująca na bezprawny charakter danych znajdujących się w Serwisie, w tym w szczególności dobra prawnie chronione Użytkownika i/lub Osoby Trzeciej, dane osobowe. Informacje zgłoszone Wiarygodną Wiadomością powinny zostać usunięte albo dostęp do nich powinien zostać zablokowany. Przesłanie Wiarygodnej Wiadomości wiąże się z przekazaniem Usługodawcy Serwisu danych osobowych zgłaszającego, w szczególności imienia i nazwiska zgłaszającego, uzasadnienia bezprawności danych, a także informacji umożliwiającej zlokalizowanie treści bezprawnej przez Usługodawcę w Serwisie. Wiarygodną Wiadomością są również urzędowe zawiadomienia, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2004 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca i Użytkownik

 

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie: urządzenia komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, usługi dostępu do internetu, własnego konta poczty e-mail, dowolnego programu do obsługi poczty e-mail lub przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 2. Usługodawca udostępnia Serwis do korzystania dla Użytkowników z następujących przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików cookies, włączoną funkcją wyświetlania grafik oraz włączoną obsługą bezpiecznych połączeń SSL: Firefox 35, Opera 27, Google Chrome 40, Internet Explorer 9, Safari 5 (lub ich nowsze wersje).
 3. Do korzystania z Serwisu przy użyciu usług innych podmiotów wymagane jest aktywne konto w tych usługach i dostęp do tych usług.
 4. Koszty połączenia Internetowego, które jest niezbędne do korzystania z Serwisu ponosi Użytkownik.

 

§4 Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną (bez konieczności Rejestracji w Serwisie) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego Serwisu i wybranych przez niego stron internetowych zawierających Dane i Usługi udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania do stron Serwisu oraz rozwiązana z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce innego adresu internetowego Serwisu lub opuszczenia stron/strony Serwisu lub zamknięcia okna przeglądarki internetowej.
 2. Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną (z wymaganą Rejestracją w Serwisie) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika na czas nieoznaczony z chwilą dokonania rejestracji Usługi lub dokonania i potwierdzenia rejestracji Konta w Serwisie (kliknięcia) linku aktywacyjnego przez Osobę/Użytkownika wysłanego przez Usługodawcę na adres e-mail podany podczas rejestracji przez przez Osobę/Użytkownika.
 3. Rejestracja i korzystanie z usług Serwisu jest bezpłatne i następuje poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, z zastrzeżeniem Usług Płatnych przeznaczonych dla kont zarejestrowanych jako firmy, wprowadzenia i pobierania opłat za reklamę, ogłoszenia płatne, moduły i usługi dodatkowe.
 4. Użytkownik zawierając Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przekaz danych na swoje indywidualne żądanie, akceptuje Regulamin Serwisu i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na wyświetlanie przez Usługodawcę Usług Reklamy na wszystkich stronach Serwisu, oraz wyświetlanie Danych i Danych Osobowych Użytkownika w ramach wszystkich Usług Serwisu, globalnej i ogólnodostępnej sieci Internet, w tym w szczególności w: Koncie Użytkownika, Forum, Grupy, Społeczności, Blogi i oraz ich komunikowanie za pomocą Poczty, oraz budowanie społeczności przez wyszukiwanie, zapraszanie, akceptowanie i odrzucanie zaproszeń, dodawanie i usuwanie znajomych przez Użytkownika, innych Użytkowników lub Usługodawcę.

 

§ 5 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zwane dalej Usługami poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika przy użyciu Internetowego Serwisu w którym Usługodawca udostępnia Usługi i zawartość Serwisu.
 2. Usługi poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika związane z funkcjonowaniem Serwisu obejmują:
  1. Usługi nieodpłatne nie wymagające rejestracji i logowania w Serwisie:
   1. możliwość zapoznania się z Polityką Prywatności oraz niniejszym Regulaminem wraz z załącznikami;
   2. udostępnienie formularza do Rejestracji i Logowania w Serwisie;
   3. możliwość przeglądania i korzystania z wybranych stron i funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika bez konieczności rejestracji w Serwisie;
   4. możliwość korzystania z kanału RSS (Really Simple Syndication): umożliwienie Użytkownikom pobierania części treści zamieszczonych na stronach Serwisu i odczytywania ich przez Użytkowników przy użyciu specjalnych programów na własnym komputerze lub zamieszczania ich na stronach internetowych Użytkowników;
   5. Usługodawca może bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników w dowolnym czasie emitować Reklamy w Serwisie i Usługach, w dowolnym czasie emitować Reklamy w Serwisie i Usługach, ograniczać lub zwiększać dostęp do przeglądania i korzystania z części lub całości Usług i zawartości Serwisu widocznej dla niezarejestrowanych oraz dla zarejestrowanych, ale niezalogowanych Użytkowników oraz wyszukiwarek internetowych;
   6. Dostęp do części Funkcji i Usług Serwisu może oznaczać konieczność ich włączenia lub aktywacji i potwierdzenia przez Użytkownika lub Usługodawcę.
  2. Usługi nieodpłatne wymagające rejestracji i zalogowania Użytkownika w Serwisie:
   1. możliwość zapoznania się z Polityką Prywatności oraz niniejszym Regulaminem wraz z załącznikami;
   2. udostępnienie formularza do Rejestracji, Logowania, dostępu do dodawania, zmiany i usuwania Danych w Serwisie oraz Usunięcia Konta w Serwisie;
   3. możliwość korzystania przez Użytkownika ze stron Serwisu, Funkcji i Usług dostępnych po rejestracji i logowaniu, których celem jest popularyzacja hobby, komunikacja i budowanie społeczności;
   4. Usługi nieodpłatne oznaczają wszystkie Usługi do których Użytkownik ma dostęp po ostatnim zalogowaniu w Serwisie i nie wymagające dokonywania płatności;
   5. możliwość korzystania z Usług po rejestracji i logowaniu, w szczególności z funkcji: społeczność, forum, galeria, video, wydarzenia, poczta, profile, grupy, komentarze, wyszukiwarka, zgłaszanie nadużyć;
   6. otrzymywanie na adres e-mial Użytkownika elektronicznego biuletynu informacyjnego, zwanego dalej: Biuletynem lub Newsletterem zawierającego informacje techniczne, handlowe lub reklamowe;
   7. możliwość korzystania z kanału RSS (Really Simple Syndication) po rejestracji i logowaniu: umożliwienie Użytkownikom pobierania części treści zamieszczonych na stronach Serwisu i odczytywania ich przez Użytkowników przy użyciu specjalnych programów na własnym komputerze lub zamieszczania ich na stronach internetowych Użytkowników. Usługodawca zastrzega sobie prawo do emisji reklam w kanale RSS;
   8. Usługodawca może bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników w dowolnym czasie emitować Reklamy w Serwisie i Usługach, ograniczać lub zwiększać dostęp do przeglądania i korzystania z części lub całości Usług i zawartości Serwisu widocznej dla niezarejestrowanych, niezalogowanych użytkowników oraz wyszukiwarek internetowych;
   9. Dostęp do części Funkcji i Usług Serwisu może oznaczać konieczność ich włączenia lub aktywacji i potwierdzenia przez Użytkownika lub Usługodawcę.
  3. Usługi odpłatne: usługi odpłatne na indywidualne żądanie Użytkownika zarejestrowanego jako konto firmowe, oznaczone w widoczny sposób i udostępniane niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, w szczególności:
   1. emisja reklam na stronach serwisu, biuletynie e-mail, kanałach RSS;
   2. publikacja ogłoszeń i treści płatnych;
   3. udostępnianie dodatkowych Funkcji i Usług Serwisu;
   4. udostępnianie dodatkowych (większych) transferów i limitów dla Danych i Konta Użytkownika;
   5. Usługodawca może bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników w dowolnym czasie emitować Reklamy w Serwisie i Usługach nieodpłatnych oraz odpłatnych, ograniczać lub zwiększać dostęp do przeglądania i korzystania z części lub całości Usług i zawartości Serwisu widocznej dla niezarejestrowanych, niezalogowanych użytkowników oraz wyszukiwarek internetowych;
   6. Dostęp do części Funkcji i Usług Serwisu może oznaczać konieczność ich włączenia lub aktywacji i potwierdzenia przez Użytkownika lub Usługodawcę.

 

§6 Dane Osobowe i Polityka Prywatności

 

 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami i Polityką Prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z treścią i warunkami niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami i Polityką Prywatności.
 2. Administrator Danych Osobowych - Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 3. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są wykorzystywane przez Usługodawcę szczególnie w celach technicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa i Użytkowników. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji ogólnych, statystycznych lub marketingowych.
 4. Serwis używa plików cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa, logowania, dostępu do Serwisu, dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Serwisu oraz w celach statystycznych i marketingowych. Wyłączenie akceptacji plików cookies w przeglądarce internetowej może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Usług Serwisu.
 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika na indywidualne żądanie Użytkownika, które są niezbędne do prawidłowej realizacji Usług określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Użytkownikowi formularzu rejestracyjnym oraz dodawane lub zmieniane w trakcie późniejszego użytkowania Serwisu przez Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 6. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje Dane Osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej Usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę.
 7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Użytkownika podane w trakcie Rejestracji oraz dodawane lub mieniane w trakcie późniejszego użytkowania Serwisu na indywidualne żądanie Użytkownika i przez Użytkownika przechowywane i przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
 8. W zależności od rodzaju świadczonej usługi, Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie takich danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi i wykonania Umowy oraz postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 9. Użytkownik dokonując Rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na wyświetlanie przez Usługodawcę Danych, Danych osobowych na wszystkich stronach Serwisu. Użytkownik w Serwisie samodzielnie w ustawieniach profilu i wprowadzanych Danych decyduje jakiego rodzaju Dane zostaną dodane i widoczne w Serwisie które są lub mogą być widoczne widoczne w Serwisie dla Znajomych, tylko dla Użytkownika, innych zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników, anonimowych Użytkowników Serwisu lub w Globalnej Sieci Internet lub wyszukiwarkach internetowych, w szczególności w: Koncie Użytkownika, Forum, Grupach, Wydarzeniach, Galeriach, Video, Społeczności, Blogach oraz ich komunikowanie za pomocą Internetu, Poczty, oraz budowanie społeczności przez wyszukiwanie, zapraszanie, akceptowanie i odrzucanie zaproszeń, dodawanie i usuwanie znajomych przez Użytkowników lub Usługodawcę.
 10. Usługodawca nie zwraca się do Użytkowników o podanie hasła do konta w Serwisie przez e-mail, telefon, faks, korespondencyjnie lub przez inne formy kontaktu. Logowanie do Serwisu odbywa się wyłącznie automatycznie na stronie Serwisu na podstawie podanych przez Użytkownika Danych w postaci poprawnego loginu i hasła.
 11. Usługodawca archiwizuje Dane gromadzone w Serwisie, w szczególności w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług Serwisu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Usługodawca może przetwarzać Dane, w tym dane osobowe Użytkowników dla celów dowodowych w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika za złamanie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na żądanie organów ścigania i jeżeli jest to technicznie możliwe.
 13. Usługodawca ma prawo do czasowego zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który w sposób oczywisty łamie jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub obowiązujące prawo. Usługodawca ma również prawo do czasowego zablokowania Konta Użytkownika w przypadku otrzymania wiarygodnego zgłoszenia o nadużyciu do czasu wyjaśnienia zgłoszenia, w którym dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu lub złamanie przepisów prawa.
 14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta Użytkownika przez Usługodawcę jest równoznaczne z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych Danych w Serwisie w ramach Konta tego Użytkownika bez możliwości ich przywrócenia.
 15. Usunięcie Konta i Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych, w tym Danych Osobowych z Bazy Danych Serwisu. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, Usługodawca przetwarza Dane oraz Dane Osobowe Użytkowników Serwisu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach:
  1. należytego rozliczenia usług w ramach Serwisu;
  2. ewidencji podatkowych usług zakupionych w ramach Serwisu;
  3. należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika przez Serwis;
  4. objęcia Użytkowników ochroną przed naruszeniem postanowień Regulaminu i przepisów prawa przez Użytkownika lub Użytkowników Serwisu;
  5. ochrony i zabezpieczenia Danych przed zacieraniem śladów w przypadku naruszeniem postanowień Regulaminu i przepisów prawa przez Użytkownika lub Użytkowników Serwisu.

 

§7 Rejestracja w Serwisie

 

 1. W Serwisie mogą się zarejestrować osoby fizyczne oraz prawne (Użytkownicy), zarówno z Polski jak i zagranicy;
 2. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto;
 3. Rejestracja i korzystanie z Serwisu dla osób fizycznych jest bezpłatne;
 4. Rejestracja i korzystanie z Usług Serwisu przeznaczonych tylko dla firm jest bezpłatne z wyłączeniem usług odpłatnych.
 5. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny przez Usunięcie swojego konta Użytkownika w Serwisie w ustawieniach Profilu;
 6. Korzystając z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i przepisów prawa;
 7. Poprzez Rejestrację w Serwisie i akceptację Regulaminu Użytkownik poprzez przekaz danych na na swoje indywidualne żądanie zawiera Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą. Poprzez zawarcie Umowy Użytkownik Oświadcza i wyraża zgodę wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:
  1. Użytkownik oświadcza, że dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usług Serwisu;
  2. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych i Wydawcę Serwisu w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i realizacji Usług;
  3. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie i publikowanie jego Danych w Serwisie, za pośrednictwem sieci Internet do nieograniczonej liczby osób i Użytkowników Serwisu;
  4. Użytkownik oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem i przestrzeganiem prawa, oraz przeznaczeniem i tematyką Serwisu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
  5. Użytkownik oświadcza, że zezwala na świadczenie przez Usługodawcę Usług w ramach Konta Użytkownika w Serwisie;
  6. Użytkownik poprzez umieszczenie w Serwisie Danych, w szczególności: Danych Osobowych, wizerunku, zdjęć, grafik video i innych materiałów, wypowiedzi, w szczególności utworów w rozumieniu prawa autorskiego udziela Wydawcy nieodpłatnie licencji niewyłącznej, nie ograniczonej czasowo, nie ograniczonej terytorialnie na komercyjne korzystanie z praw autorskich do utworów w zakresie następujących pól eksploatacji:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego, zapisu optycznego, zapisu audio i video, zapisu holograficznego, zapisu na nośnikach elektronicznych, płyt CD i DVD oraz technika cyfrowa;
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów;
   3. w zakresie rozpowszechniania utworu przez: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, publikacja i udostępnianie w sieci Internet, na portalach, blogach, serwisach społecznościowych i stronach internetowych, publikacje drukowane, reprograficzna, zapisu magnetycznego, zapisu optycznego, zapisu audio i video, zapisu holograficznego, zapisu na nośnikach elektronicznych, płyt CD i DVD oraz technika cyfrowa.
  7. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz na konto Poczty Serwisu informacji i wiadomości systemowych oraz technicznych, informacji i wiadomości od Usługodawcy dotyczących Serwisu;
  8. Użytkownik oświadcza, że Osoby, których wizerunek umieszcza lub umieścił w Serwisie udzieliły Użytkownikowi takiego zezwolenia i nastąpiło to w sposób legalny, dobrowolny i za wiedzą tych Osób. Użytkownik jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na Użytkowniku za umieszczenie w Serwisie Danych, Danych Osobowych lub wizerunku osób trzecich w sposób nielegalny bez odpowiedniego zezwolenia tych osób i autorów Danych;
  9. Użytkownik oświadcza, że Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz zmienione w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe oraz że wszelkie Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawdą i zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
  10. Użytkownik oświadcza, że jest świadom, że podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe podczas rejestracji w Serwisie i na stronach Serwisu po rejestracji są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu i sieci Internet. W szczególności mogą one być dostępne dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu, osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę. W ustawieniach profilu Użytkownik samodzielnie decyduje, które Dane mogą być widoczne tylko dla wszystkich, tylko dla Użytkownika czy np. tylko dla znajomych;
  11. Użytkownik oświadcza, że akceptuje i wyraża zgodę na dowolne ustalanie i modyfikację przez Usługodawcę zawartości Serwisu oraz jego Usług i Funkcjonalności, w tym również na dodawanie, blokowanie, usuwanie i zmianę Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, likwidację całego Serwisu lub wybranych Usług, przeniesienia praw do Serwisu w przypadku zmiany formy prawnej Usługodawcy na rzecz innego podmiotu, zmiany nazwy Usługodawcy, zmiany Kraju siedziby Usługodawcy, zmiany adresu siedziby i danych kontaktowych Usługodawcy, sprzedaży lub licencjonowania i wynajęcia Serwisu innemu podmiotowi oraz na podjęcie wszelkich czynności zamieszczonych w Regulaminie i czynności dozwolonych przez prawo związanych z działalnością i funkcjonowaniem Serwisu oraz działalnością Usługodawcy;
  12. Użytkownik oświadcza, że akceptuje i wyraża zgodę na usunięcie przez Usługodawcę w Serwisie Danych zamieszczonych przez Użytkownika, które naruszają postanowienia Regulaminu, naruszają prawo, naruszają dobre obyczaje, propagują nienawiść, szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia lub życia zachowania lub w przypadku usunięcia Danych i Konta Użytkownika z Serwisu;
  13. Użytkownik akceptuje, że Usługodawca ma prawo uzależnić świadczenie Usług lub Usługi Serwisu, dostępu do Serwisu na rzecz Użytkownika, a w trakcie trwania Umowy, uzależnić dalsze świadczenie Usług lub Usługi Serwisu, dostępu do Serwisu na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez Użytkownika zgodności i legalności Danych, Danych Osobowych stosownymi dokumentami, prawa do umieszczenie Danych, Danych osobowych lub wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych Osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne, jeżeli jednak Użytkownik nie prześle wiarygodnych kopii dokumentów w oczekiwanym przez Usługodawcę terminie lub w przypadku gdy przesłane kopie dokumentów będą budzić wątpliwość co do rzetelności, legalności, zgodności z prawem lub prawdziwości czy Osoba ma prawo umieszczać Dane, Dane Osobowe lub wizerunek innej osoby, Usługodawca może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jak również zablokować dostęp do Serwisu, Konta, Profilu lub niektóre Usługi świadczone na rzecz tego Użytkownika w ramach Serwisu.
  14. Użytkownik oświadcza, że nie będzie prowadził jakichkolwiek usiłowań działań lub działań mogących w szczególności: destabilizować i utrudniać działania Serwisu lub narazić na utratę Danych, złamanie zabezpieczeń, ujawnienia Danych, Danych Osobowych, złamania prawa, straty rzeczowe, finansowe lub osobiste, utratę renomy lub dobrego imienia Usługodawcy, Serwisu i innych Osób lub Użytkowników. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik dopuszcza się takich usiłowań działań lub działań, Usługodawca może niezwłocznie zabezpieczyć Dane dokumentujące takie działania, zablokować lub usunąć Konto Użytkownika. Użytkownik jest świadom, że każde jego działanie w Serwisie uznane za usiłowanie przestępstwa lub przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego mogą pociągnąć Użytkownika do odpowiedzialności karnej, cywilnej lub z tytułu innych praw;
 8. Użytkownik ma możliwość świadomego i samodzielnego dokonania zmian ustawień prywatności w profilu i funkcjach oraz dodawanych/zmienianych Danych w sposób, którego oczekuje i który gwarantuje mu odpowiedni poziom prywatności;
 9. Użytkownik może w dowolnym momencie uzupełniać, poprawiać, zmieniać lub usuwać swoje Dane, pliki i treści opublikowane w Serwisie;
 10. Do atrybutów Użytkownika należą:
  1. nick/login (pseudonim) - ciąg znaków nie naruszający postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów i zaakceptowany przez system Serwisu oraz ustalany jednorazowo w momencie rejestracji w Serwisie, który w żadnym późniejszym momencie nie może zostać zmieniony;
  2. avatar (graficzny symbol Użytkownika). W przeciwieństwie do nicka/loginu, avatar może zostać zmieniony przez Użytkownika w dowolnym momencie dowolną liczbę razy;
  3. O mnie - krótka informacja o Użytkowniku (można w niej opisać np. swoje zainteresowania). Opis nie może zawierać Danych sprzecznych z Regulaminem, Reklam, niecenzuralnych ani obraźliwych oraz linków do stron o zakazanej tematyce;
  4. Profil - zbiorcza strona informacyjna o Użytkowniku zawierająca w szczególności Dane: nick/login, Dane Użytkownika, avatar, datę rejestracji, ostatnie logowanie, opis, status on-line, znajomi, grupy, galerie, video, wydarzenia oraz informacje o mnie, na które składają się: Informacje podstawowe, Dane kontaktowe, Edukacja;
  5. sygnatura - podpis pojawiający się pod każdym komentarzem oraz postem na Forum autorstwa danego Użytkownika. Sygnatura nie może zawierać Danych sprzecznych z Regulaminem, Reklam, niecenzuralnych ani obraźliwych oraz linków do stron o zakazanej tematyce. Zgodnie z netykietą sygnatura powinna zajmować maksymalnie 4 wiersze.

 

§8 Dodawanie, zmiana, blokowanie, usuwanie Danych w Serwisie

 

 1. Wszelkie Dane dodawane i prezentowane przez Użytkowników, nazywane dalej Danymi, są widoczne na stronach Serwisu niezwłocznie po ich zamieszczeniu lub aktualizacji z możliwym opóźnieniem wynikającym z przetwarzania Danych przez Serwer, nieoczekiwanych problemów technicznych lub moderacji.
 2. Użytkownik zamieszczając Dane w Serwisie, w szczególności dane osobowe, wizerunek, zdjęcia, video, treści oświadcza, że jest ich autorem i zamieszczane Dane nie są obciążone prawami osób trzecich;
 3. Jeżeli Użytkownik używa do zamieszczania w Serwisie Danych autorstwa innych osób, Użytkownik musi o tym poinformować w opisie oraz zamieścić informację o wyrażonej zgodzie na użycie tychże Danych przez autora lub podać źródło ich pochodzenia.
 4. Zamieszczone Dane mogą zostać usunięte z Serwisu, zablokowane, zarchiwizowane, zmienione lub usunięte przez Usługodawcę jeżeli:
  1. w szczególności gdy stanowią nadużycie lub złamanie prawa, są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, prawem autorskim oraz innymi prawami obowiązującymi w Polsce;
  2. znajdują się w nieodpowiedniej kategorii;
  3. zawierają niezamówione i nieopłacone u Usługodawcy treści reklamowe i formy reklamy
  4. mają zbyt duży rozmiar lub wagę pliku;
  5. zawierają treści niecenzuralne;
  6. zawierają treści nawołujące do przemocy, nienawiści lub nietolerancji;
  7. zawierają treści obraźliwe wobec Użytkowników, osób trzecich, firm, organizacji i instytucji;
  8. nie posiadają walorów merytorycznych, estetycznych, artystycznych, technicznych lub jakościowych;
 5. Usunięte konto Użytkownika nie może być przywrócone.
 6. Usunięcie danych nie oznacza usunięcia ich z kopii tworzonych dla zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu oraz dla zapewnienia ochrony Użytkowników, realizacji i rozliczenia Usług, postanowień Regulaminu oraz ochrony prawa.

 

§9 Naruszenie Regulaminu lub prawa

 

 1. Jakiekolwiek naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, złamanie przepisów prawa przez Użytkownika na stronach Serwisu może spowodować zablokowanie lub usunięcie Konta Użytkownika.
 2. Zgłoszenie nadużycia (Abuse z ang. nadużycie) jest elementem podstron i funkcji Serwisu, na których prezentowane są Dane. Każdy użytkownik może zgłosić nadużycie w postaci Wiarygodnej Wiadomości klikając ikonę/link oznaczoną żółtym trójkątem z wykrzyknikiem lub linkiem o treści (zgłoś nadużycie) wybierając odpowiedni temat zgłoszenia oraz wypełniając formularz opisujący powód naruszenia. W przypadku awarii/braku takiej funkcji, Użytkownik może wysłać zgłoszenie w postaci Wiarygodnej Wiadomości pocztą tradycyjną lub pocztą e-mail.
 3. Użytkownik zgłaszający jako nadużycie stronę lub inne Dane np. zdjęcie, film lub innych Danych musi bezwzględnie - pod rygorem nieważności zgłoszenia nadużycia - podać wszelkie dane wymagane przepisami prawa oraz odpowiednie przyczyny i wyczerpujące uzasadnienie swojego zgłoszenia. Brak wiarygodnego uzasadnienia może spowodować, że zgłoszenie nie będzie ważne, a zgłoszona strona/dane/plik nie zostaną usunięte.
 4. Usługodawca nie wyraża zgody na umieszczania w Serwisie Danych noszących jakiekolwiek znamiona Promocji i Reklamy pod rygorem zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca nie dopuszcza zamieszczania niezamówionych i nieopłaconych reklam w Serwisie. W przypadku zainteresowania reklamą należy wykupić taką usługę u Usługodawcy. Usługodawca ma prawo dochodzić na drodze prawnej zadośćuczynienia za usiłowanie, przesyłanie, publikowanie lub inne wykorzystywanie funkcji i stron Serwisu do wszelkich form promocji i reklamy, które nie zostały zamówione i opłacone u Usługodawcy.
 5. Użytkownikom w szczególności nie wolno publikować w Serwisie Danych sprzecznych Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wymienionych poniżej Danych, które:
  1. naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks pracy);
  2. namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego);
  3. grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego);
  4. obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego);
  5. nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego);
  6. propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego);
  7. lżą osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  8. zawierają pomówienia – informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  9. obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego);
  10. promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.);
  11. przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.);
  12. promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);
  13. ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody wizerunek, dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
  14. zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.).

 

§10 Odpowiedzialność

 

 1. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści i danych sprzecznych z prawem.
 2. Użytkownik odpowiada - na przewidzianych przez prawo zasadach - za naruszenie praw osób trzecich i Użytkowników w związku z Danymi oraz materiałami zamieszczonymi w Serwisie przez Użytkownika.

 

§11 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług realizowanych przez Usługodawcę w ramach Serwisu;
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, login, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej);
  2. przedmiot reklamacji;
  3. okoliczności uzasadniające reklamację;
  4. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane;
  5. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres Usługodawcy;
  6. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę Reklamacji od Użytkownika.
  7. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi niezwłocznie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 

§12 Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od momentu publikacji zmienionego Regulaminu w Serwisie pod adresem http://astrohobby.pl/regulamin.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika, publikując Regulamin na stronie Serwisu pod adresem http://astrohobby.pl/regulamin lub zamieszczając odpowiednią informację na stronach Serwisu lub wysyłając komunikat w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Użytkownika lub na konto poczty Użytkownika w Serwisie.